KATEGORIE

Producenci

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o promocjach, nowościach oraz polecanych przez nas produktach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu i sklepu internetowego conrad-company.pl (zwanego dalej: „Serwisem”)

 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Konrad Kaczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Conrad Company Konrad Kaczyński Porosły-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz, NIP: 568-000-21-98, Regon: 200013522, zwany dalej Conrad Company.

 3. Dane osobowe zbierane przez Conrad Company za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

 4. Conrad Company dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Conrad Company zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a.) rejestracji konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.) składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Klient podaje: imię i nazwisko, adres e-mail,

 2. Podczas rejestracji konta w Serwisie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

 3. W przypadku składania zapytania w Serwisie, Klient podaje następujące dane: ….............................................................................................................................................

 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. (INFORMACJA DO WERYFIKACJI).

 5. Przekazanie danych osobowych do Conrad Company jest dobrowolne, w związku ze świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zapytania bez Rejestracji Konta Klienta utrudni to złożenie i realizację zapytania.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Conrad Company przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Conrad Company co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (Podmioty przetwarzające. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (Administratorzy. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe)

 2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a.) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Conrad Company tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Conrad Company i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b.) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zapytania złożonego przez Klienta, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Conrad Company tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku skierowania żądania Conrad Company udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

§ 3 Mechanizm cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Conrad Company na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Conrad Company produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 2. Conrad Company wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. ) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 2. ) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. Conrad Company wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Ponadto Conrad Company wykorzystuje cookies do analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Conrad Company przysługuje prawo do:

 1. ) dostępu do danych, na podstawie art.15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Conrad Company,

 2. ) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,

 3. ) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art.17 RODO, Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Conrad Company może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Conrad Company.

 4. ) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

 5. ) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

 6. ) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

 7. ) cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient może zgłaszać do Conrad Company skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

 4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Conrad Company poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres biuro@conrad-company.pl lub drogą pocztową.