KATEGORIE

Producenci

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o promocjach, nowościach oraz polecanych przez nas produktach.

 Regulamin http://conrad-company.pl

§ 1 Właściciel Sklepu

 

Właścicielem serwisu (dalej: Sklep, Serwis) jest:

Konrad Kaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Conrad Company Konrad Kaczyński Porosły-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz, NIP: 568-000-21-98, Regon: 200013522

 

§ 2 Definicje

 

 1. Użytkownik - oznacza każdą  pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Sklepie i zaakceptowała niniejszy regulamin.

 2. Rejestracja – proces, który przechodzi każdy Użytkownik, by uzyskać pełny dostęp do Sklepu.

 3. Konto – jest to dostępny po zalogowaniu się zbiór funkcjonalności Serwisu, dzięki którym Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących usług wykonanych na swoim Koncie oraz może wprowadzać i modyfikować swoje dane osobowe.

 4. Właściciel – Conrad Company Konrad Kaczyński.

 

§ 3 Zasady Korzystania ze Sklepu

 

 1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 2. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może zarejestrować się w jego ramach. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie. Rejestracja jest konieczna do uzyskania pełnego dostępu do Serwisu.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. Właściciel Sklepu może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, w razie naruszenia niniejszego Regulaminu, naruszenia zasad Polityki Prywatności, naruszenia przepisów obowiązującego prawa, utrudniania pracy Sklepu oraz postępowania w sposób uciążliwy dla innych Kupujących.

 

§ 4 Towary i ceny

 

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. Koszty dostawy towarów podane są odrębnie. Ceny nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Cena usługi montażu uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia i odległości Kupującego od siedziby Właściciela Sklepu.

 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

 3. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów a podawane specyfikacje pochodzą z materiałów publikowanych przez tych producentów.

 4. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była na bieżąco aktualizowana i zawierała jedynie dostępne produkty. W wyjątkowych przypadkach, gdyby dany produkt nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 6. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.

 7. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 8. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości email, bądź informacji telefonicznej potwierdzających wszystkie istotne elementy zamówienia.

 

§ 5 Zamawianie

 

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Sklepu, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie - podając imię, nazwisko, adres zameldowania/adres dostawy, numer telefonu oraz adres email.

 2. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 3. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, lub telefonicznie. W przekazanej informacji zawarty jest termin dostawy towaru.

 4. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i wynosi standardowo od 3 do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Kupujący jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie produktu.

 5. W przypadku braku produktu w magazynach producentów Kupujący jest niezwłocznie o tym informowany i może zrezygnować z całości bądź części zamówienia lub zaakceptować, potwierdzając mailowo, wydłużony czas oczekiwania na realizację.

 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie takie zostanie anulowane.

 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 

§ 6 Formy płatności

 

 1. Kupujący ma możliwość wybrania dogodnej dla niego formy płatności za zakupiony towar:

 • przedpłata na rachunek bankowy Sklepu,

 • gotówką, w razie odbioru osobistego w Sklepie.

Sposób płatności jest wybierany przez Zamawiającego z oferowanych przez Sprzedającego możliwości.

 1. W przypadku przedpłaty Kupujący zobowiązany jest uiścić przedpłatę tytułem pokrycia kosztów przesyłki za pobraniem.

 2. Przy zamówieniach, w których Kupujący nie jest Konsumentem, zobowiązany jest on uiścić przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma.

 3. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. ze stali nierdzewnej), Zamawiający zobowiązany jest uiścić przedpłatę w wysokości 30% wartości zamówienia i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze. Ustęp 3 nie stosuje się. 

§ 7 Transport

 

 1. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski zgodnie z cennikiem przedstawionym w § 4 Regulaminu. W przypadku towaru wysyłanego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty przesyłki będą ustalane odrębnie, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 2. Koszt transportu za granicę jest ustalany indywidualnie dla każdego towaru i kraju. Informacje na temat kosztów transportu można uzyskać dzwoniąc na infolinię Sklepu.

 3. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na niego z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi.

 4. W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru w transporcie przechodzi na konsumenta z chwilą wydania mu towaru.

 5. W odniesieniu do przejścia ryzyka przyjmuje się, że wydanie miało miejsce również w przypadku zwłoki Kupującego w przyjęciu towaru.

 6. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący powinien w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem, zastosowanie znajduje art. 5562 kodeksu cywilnego.

 7. Kupujący, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 6, nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji związanych z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, w przypadku braku prawidłowo wypełnionego protokołu szkody oraz zgłoszenia towaru bez opakowania fabrycznego.

 8. Jeśli utrata (także częściowa) lub uszkodzenie nie są widoczne, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym Sklep w terminie pięciu dni od dnia dostarczenia towaru lub przewoźnika w terminie siedmiu dni od dnia dostarczenia towaru i umożliwienia w ten sposób terminowego dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika.

 9. Postanowienia § 7 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu nie naruszają praw i roszczeń Kupującego, w szczególności praw z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

§ 8 Gwarancja

 

 1. Właściciel Sklepu nie jest producentem sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność z tytułu wad sprzedanego towaru przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent.

 2. Każdy oferowany nowy towar posiada gwarancję producenta.

 3. Ustęp 1 nie ma zastosowania w razie wyprzedaży towarów używanych lub ekspozycyjnych. Właściciel w/w sytuacjach nie udziela gwarancji na tego typu towary, a wszelkie zasady wyprzedaży określane są każdorazowo.

 4. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura). W przypadku sprzedaży konsumenckiej dokumentem uprawniającym do skorzystania z rękojmi z tytułu sprzedaży, jest jakikolwiek dowód zakupu określonego towaru przez Kupującego.

 5. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera, placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

 

§ 9 Reklamacja

 

 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że Sklep ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli Sklep otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 1 i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 3. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy nie może gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową nie jest istotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 4. Kupujący traci swoje uprawnienia z upływem dwóch lat od wydania mu towaru. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej Kupujący traci swoje uprawnienia z upływem roku od wydania mu towaru.

 5. Reklamacji można dokonywać osobiście, w Serwisie, pisemnie, telefonicznie bądź mailowo. Dane do korespondencji znajdują się w § 1 Regulaminu.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru. bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 poniżej. Oświadczenie o dostąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 poz. 827), zwanej dalej „Ustawą". Właściciel Serwisu zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli    opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz na adres wskazany przez Właściciela Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy.

 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 4. Właściciel Serwisu nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Szczegółowe uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawarte są poda adresem : http://conrad-company.pl/content/10-regulamin

 7. Wzór formularza odstąpienia można pobrać pod adresem:http://conrad-company.pl/content/10-regulamin

 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Przyjęty w Serwisie układ prezentowanych treści stanowi przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 3. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych danych (przekazanie osobom trzecim hasła i loginu do Serwisu).

§ 12 Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, w przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych do usunięcia ich niezwłocznie.

 2. Wszelkie skargi i reklamacje składa się w formie wiadomości e-mail na następujący adres: sklep@conrad-company.pl Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia lub w przypadku zaistnienia siły wyższej. W takim wypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o odstąpieniu od realizacji zamówienia.

 4. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Właściciela Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatności. W przypadku rejestracji w Serwisie Użytkownik zostanie odrębnie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Każdorazowa zmiana będzie wymagała od Użytkownika zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu w chwili logowania do Serwisu. Nie zaakceptowanie zmian przez Użytkownika skutkowało będzie niemożnością dalszego korzystania z Serwisu.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7.07.2015 r.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego http://conrad-company.pl/

 1. Szanując prawa Użytkownika oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych Serwis http://conrad-company.pl/ zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Konrad Kaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Conrad Company Konrad Kaczyński, Porosły-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz, NIP: 542-010-85-28, Regon: 200013522, zwany dalej Conrad Company.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Conrad Company umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Conrad Company.

 4. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 5 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Conrad Company umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu http://conrad-company.pl/

 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu http://conrad-company.pl/ oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w Serwisie http://conrad-company.pl/W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Conrad Company informacji o świadczonych usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 7. W przypadku uzyskania przez Conrad Company wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu http://conrad-company.pl/ niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Martom może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 8. Conrad Company zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Conrad Company zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Conrad Company danych osobowych innemu niż Conrad Company administratorowi danych.

 9. Conrad Company zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Conrad Company zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 10 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Conrad Company może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Conrad Company lub też uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Serwisie http://conrad-company.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 10. Conrad Company wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu http://conrad-company.pl

 11. Conrad Company stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu http://conrad-company.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu http://conrad-company.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka plików Cookies.

Polityka plików Cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do Serwisu http://conrad-company.pl, którego operatorem jest Konrad Kaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Conrad Company Konrad Kaczyński.

1. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

3. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Serwis zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając je na adres: Conrad Company Konrad Kaczyński, Porosły-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://conrad-company.pl/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu do-starczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres wskazany w odrębnej informacji mailowej lub telefonicznej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Spoczywa na Państwu obowiązek poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. W przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości: 100 PLN dla towarów o wadze do 50 kg, a dla towarów o wadze ponad 50 kg: 500 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

…..................................., dn. …................................

...............................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Conrad Company Konrad Kaczyński

Porosły-Kolonia 55

16-070 Choroszcz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr zamówienia) …........... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …...................……………………………………………

..............................

podpis konsumenta